shift

تمامی مقالات مرتبط با "Minimize redirects. Are you making your pages slow" را در زیر ببینید.
تعداد ریدایرکت ها را کاهش دهید

تعداد ریدایرکت ها را کاهش دهید

ریدایرکت چیست؟ ریدایرکت ها دستورالعمل و یا روش هایی هستند که به طور اتوماتیک بازدیدکنندگان یک فایل را به فایل یا به مکان دیگری می برند ریدایرکت از روش های بسیاری انجام می شود، هرکدام از این روش ها آسیب هایی به سرعت صفحاتتان می زند ریدایرکت چطور روی سرعت صفحه اثر می گذارد؟ ...

عاطفه
٠