shift

تمامی مقالات مرتبط با "How to combine external CSS files for quicker page speed" را در زیر ببینید.
ترکیب فایل های CSS خارجی

ترکیب فایل های CSS خارجی

هر فایل ای که شما برای وب سایتتان استفاده می کنید زمانی، به سرعت بارگذاری صفحاتتان اضافه می کند گاهی اوقات این کار اجتناب ناپذیر است به هرحال در بیشتر موارد می توانید دو فایل یا بیشتر را باهم ترکیب کنید و بیشتر از کپی و برای این کار استفاده می شود اغلب تنها دلیلی که چندین فایل فراخوانی می شود این است که طراح وب سایتتان فایلهای را در بخش ...

عاطفه
١