shift

تمامی مقالات مرتبط با "DNS LookUp" را در زیر ببینید.
تعداد جستجوهای DNS را کاهش دهید

تعداد جستجوهای DNS را کاهش دهید

جستجوی چیست؟ مخفف است نام دامنه ای شبیه به باید دارای یک آدرس باشد تا بتواند پیدا شود جستجوی یک درخواست به سرور می فرستد، سرور دیگری آن نام دامنه را برمی...

عاطفه
٠