shift

تمامی مقالات مرتبط با "Content delivery networks: An overview" را در زیر ببینید.
شبکه‌های تحویل محتوا یا Content Delivery Network

شبکه‌های تحویل محتوا یا Content Delivery Network

یک شبکه تحویل محتوا محل نگه داری فایل های شما در مکان های مختلف است؛ بنابراین هنگامی که شخصی سایت شمارا بازدید می کند یک کپی از آن را از نزدیک ترین مکان دریافت کرده و سریع تر به سایت شما دسترسی پیدا می کند اگر شما تصمیم دارید از استفاده کنید، این مقاله مراحل موردنیاز را به شما نشان می دهد و اصطلاحات مورداستفاده که گیج کننده هستند را تعریف می ...

عاطفه
٠