shift

تمامی مقالات مرتبط با " mobile viewport" را در زیر ببینید.
Viewport موبایل چیست؟

Viewport موبایل چیست؟

یک نمای، یک پنجره ای است که یک صفحه وب در آن مشاهده می گردد تنظیم نما به معنی بیان این است که پنجره چه قدر باید بزرگ باشد یک نما به وسیله اضافه یا ویرایش متا تگ تنظیم می شود ...

عاطفه
٠