shift

تمامی مقالات مرتبط با "خطای 404 چیست" را در زیر ببینید.
از درخواست های نامناسب (bad requests) اجتناب کنید

از درخواست های نامناسب (bad requests) اجتناب کنید

درخواست های نامناسب چیست؟ گاهی اوقات یا درخواست یک منبع شبیه عکس یا فایل را می دهند که وجود ندارد وقتی این اتفاق می افتد، باعث می شود مرورگر و سرور تلاش برای به دست آوردن منابعی را انجام دهند که اصلاً هدف آن ها نبوده است زیرا چیزی که درخواست شده است وجود ندارد اگر این عمل را شبیه یک گفتگو فرض کنیم این گونه خواهد بود ...

عاطفه
١
لینک های شکسته، Broken Links

لینک های شکسته، Broken Links

مطمئن شوید که همه لینک ها در صفحه های وب سالم هستند راهنمایی از گوگل وب مستر لینک های شکسته چه هستند؟ لینک هایی که کار نمی کنند، لینک های شکسته نامیده می شوند این لینک ها به طورمعمول به یک صفحه که دیگر وجود ندارند اشاره می کنند...

عاطفه
١